Madrasa Sabilut Tauheed Educational & Charitable Trust
 
 ZONE-1 (DANDELI)
Name of Makatib Dandeli Zone (1)  District : Karwar
NAZIM-E- MAKATIB MOULANA MOHAMMED S.BHILVAN

 
Sl No. Name of Makatib Name of Ustad Strength of Students
1. Maktab Gandhi chowk Janab Zahur bhai 45
2. Maktab ali Khazi Township Janab Zahur bhai 50
3. Maktab Banatussaliha Janab Zahur bhai 12
4. Maktab Abubakar Goutan Hafiz Zuber 45
5. Maktab Farooqi Ganesh nagar Ahaliya Farooq sab 45
6. Maktab Umar Azadnagar Hafiz Minnatullah 29
7. Maktab Zainulabidin Hafiz Muzaffer 22
8. Maktab Azadgalli Hafiz Muzaffer 12
9. Maktab Kamre Alam Hafiz Kamare Alam 30
10. Maktab Ameen Halmaddi Hafiz Wasim 22
11. Maktab Akbaria Gandhinagar Ahaliya Akbar sahib 12
12. Jamia Maktab Bamannahalli Hafiz Saddam 48
13. Madani Maktab Banavasi Moulana Abulkalam 40
14. Maktab Abu hurera Gandhinagar Moulana Usman 18
Total             430